Erazmus

ŠTUDENTI, KTORÍ ODCHÁDZAJÚ NA ERASMUS, ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM

ŠTUDENT, KTORÝ ŽIADAL NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 O UBYTOVANIE A ODCHÁDZA NA ERASMUS + ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM, JE POVINNÝ:

–          do 25.8.2016 dodať potrebné dokumenty na ubytovacie oddelenie Mlyny UK. Takýmto potvrdením môže byť potvrdenie z fakulty, kde bude uvedené, že študent odchádza na výmenný program alebo potvrdzujúci dokument o prijatí na štúdium konkrétnou zahraničnou univerzitou. Na obidvoch potvrdeniach musí byť uvedené presné obdobie štúdia v zahraničí. K potvrdeniu je potrebné nahlásiť aj náhradníka (viď. nižšie, časť „Náhradník“)

–          pokiaľ bude študentovi pridelené ubytovanie v riadnom kole, t. j. do 16.8.2016, je povinný uhradiť ubytovanie za jeden mesiac v sume prislúchajúcej pridelenému lôžku a 100 € kauciu do 23.8.2016.

–          pokiaľ bude študentovi pridelené ubytovanie po 25.8.2016, je povinný uhradiť ubytovanie za jeden mesiac v sume prislúchajúcej pridelenému lôžku a 100 € kauciu do termínu, ktorý bude uvedený vo výzve na zaplatenie ubytovania.

–          platba za ubytovanie bude študentovi zúčtovaná až v mesiaci, v ktorom sa ubytuje.

–          odchádzajúci študent je povinný ešte pred svojim odchodom podpísať elektronickú zmluvu, inak mu neprislúcha nárok na ubytovanie v čase príchodu.

 

NÁHRADNÍK:

–          náhradníkom musí byť len študent dennej formy štúdia.

–          odchádzajúci študent je povinný nahlásiť potrebné údaje náhradníka najneskôr do 25.8.2016 bez ohľadu na to, na akom mieste sa nachádza v poradovníku (aj tí, ktorí sú pod čiarou).

–          náhradník je povinný platiť sumu za ubytovanie počas celého obdobia, v ktorom nahrádza odchádzajúceho študenta.

–          pokiaľ si odchádzajúci študent nenájde za seba náhradníka do 25.8.2016, tak stráca nárok na ubytovanie alebo si musí ubytovanie hradiť za celý akademický rok 2016/2017.

–          náhradník musí mať ubytovanie za aktuálny mesiac a 100 € kauciu uhradenú najneskôr v deň ubytovania sa.

–          za nástup náhradníka zodpovedá odchádzajúci študent

–           náhradník je povinný ubytovať sa najneskôr do 12.9.2016