Návštevy

POPLATOK ZA UBYTOVANIE NÁVŠTEVY:

 • návšteva – študent do 26 rokov  2,50 €/noc
 • návšteva – neštudent, alebo študent nad 26 rokov  4,20 €/noc  (2,50 € + 1,70 € mestský poplatok)
  1. Pri platení za návštevu je potrebné priniesť na ubytovacie oddelenie nasledovné údaje o návšteve:
  2. meno a priezvisko
  3. adresa trvalého bydliska
  4. dátum narodenia
  5. číslo OP, prípadne číslo pasu
  6. ak je návštevou študent, potrebné je doniesť jeho ISIC, alebo fotokópiu ISICu, prípadne iného platného dokladu o štúdiu s jasne viditeľným dátumom platnosti

Dôležité:

 • ak je Vaša návšteva zo zahraničia, je potrebné, aby bola prítomná na ubytovacom oddelení z dôvodu podpísania hlásenia pre políciu

PRIHLASOVANIE NÁVŠTEV CEZ VRÁTNICU:

Ubytovaný musí vždy dostať e-mail o prihlásenej návšteve. Pri odchode návštevy sa návšteva vždy musí na vrátnici aj odhlásiť. Zároveň ubytovaný dostane automatický e-mail o odhlásenej návšteve.
V prípade, že ubytovaný takýto e-mail o odhlásení návštevy nedostane, NÁVŠTEVA NIE JE ODHLÁSENÁ a je nutné ju odhlásiť. V opačnom prípade sa ubytovanému stále napočítava suma za návštevu za každú noc.

NA MANŽELSKÝCH INTERNÁTOCH MI A-D BUDE POČAS MESIACOV JÚL A AUGUST MOŽNOSŤ UBYTOVANIA NÁVŠTEV ZA 2,50 €/NOC

NAHLASOVANIE NÁVŠTEV BUDE PREBIEHAŤ ROVNAKO, AKO POČAS AKADEMICKÉHO ROKA.