Ubytovanie 2016/2017

Ubytovanie 2016/2017

Vážení ubytovaní,

pokiaľ vám bolo pridelené ubytovanie na akademický rok 2016/2017, tak podľa Príkazu rektora UK č. 3/2016 Harmonogram ubytovacieho procesu, je dnešný deň, t. j. 23.8.2016 posledný deň, kedy by mali byť platby za ubytovanie pripísané na účet UZ.

Opatrením predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a rozhodnutím vedenia UZ vám oznamujeme, že všetky platby za ubytovanie, ktoré budú pripísané na účet UZ – Mlyny UK do 25.8. (vrátane) sme ochotní ešte akceptovať.

Pokiaľ ste uhrádzali platbu za ubytovanie aj v hotovosti na Ubytovacom oddelení, tak platba, ktorú ste pôvodne poslali prevodom, bude presunutá do ďalšieho mesiaca, t. j. október

S pozdravom

Ubytovacie zariadenie – Mlyny UK

1. ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č.10/2016 – Smernica rektora UK v Bratislave – je každý študent, ktorý je ubytovaný v ubytovacom zariadení UK povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € ako zábezpeku úhrady zmluvných záväzkov pri skončení zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením UK.

V prípade, že je zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, má študent možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach:

 1. a) kauciu vo výške 50 € v splátke poplatku za ubytovanie za mesiac september 2016 (kaucia musí byť pripísaná na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK najneskôr do 23.8.2016).
 2. b) kauciu vo výške 50 € v splátke poplatku za ubytovanie za mesiac február 2017 (kaucia musí byť pripísaná na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK najneskôr do 31.1.2017).

V prípade, že je zmluva o ubytovaní uzatvorená na kratšie obdobie ako 10 mesiacov, je študent povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € v jednej splátke pri ubytovaní.

Ak študent neuhradí kauciu v stanovenom termíne, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacích priestorov pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (poplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude kaucia vrátená bankovým prevodom na účet ubytovaného študenta.

2. ÚHRADA POPLATKU ZA UBYTOVANIE

Podľa Vnútorného predpisu č.10/2016 – Smernica rektora UK v Bratislave – je študent povinný uhradiť poplatok za ubytovanie za mesiac september 2016 do 23.8.2016. Ak študent tento poplatok v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je poplatok za ubytovanie pripísaný na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Poplatok za ubytovanie za mesiace október – jún študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v zmluve o ubytovaní a v cenníku.

Študentský cenník

Dodatok k cenníku

3. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie a uhradil kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, sa môže ubytovať od 31.8. do 30.9.2016:

pondelok – nedeľa (vrátane sviatkov)        7:30 hod. – 21:00 hod.

Študent, ktorý nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.9.2016, stráca nárok na pridelené lôžko. Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september a október v jednej splátke do stanoveného termínu.

4. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK28 8180 0000 0070 0008 4699, SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Bankový prevod trvá aj 4 pracovné dni, preto odporúčame zasielať kaucie a poplatky za ubytovanie aspoň 4 dni pred stanovenými termínmi.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

Pre študentov iných vysokých škôl ako UK je potrebné uviesť ako variabilný symbol vygenerované číslo uvedené na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx

POZN.: Študent, ktorý bude mať ubytovanie pridelené dodatočne, spôsob platby bude realizovať podľa pokynov UZ VM Ľ. Štúra – Mlyny.

 

5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

 1. Pri ubytovaní ste povinný mať so sebou platný občiansky preukaz (cudzinci pas), preukaz študenta UK (neplatí pre študentov, ktorým ešte nebol vydaný) a vytlačenú poslednú stranu Zmluvy o ubytovaní, ktorá je vyhlásením.
 1. Pri ubytovaní Vám budú na ubytovacom oddelení odovzdané kľúče od pridelenej izby.
 1. Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade bielizne (v suteréne VM Ľ. Štúra – Mlyny).

 

6. ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA:

 • Každý študent pred ubytovaním na UZ je povinný cez webové rozhranie na https://konto.uniba.sk/ zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN. Do rozhrania sa prihlásite rovnako ako do AiS2.

V prípade študentov iných vysokých škôl ako UK na webovom rozhraní – https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx

 

 • oboznámiť sa s ustanoveniami Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny
 • prihlásiť sa k prechodnému pobytu na Miestnom úrade Karlova Ves do 10 dní po termíne nástupu na ubytovanie. Na ubytovacom oddelení si študent vyzdvihne potrebné tlačivo. (Neplatí pre študenta, ktorý má ešte aktuálne platný prechodný pobyt na UZ VM Ľ. Štúra – Mlyny.)
 • Každý ubytovaný je povinný do 3 pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovať inventár podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa na izbe. Chýbajúci inventár a hygienické nedostatky je ubytovaný povinný nahlásiť osobne na dispečingu v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. alebo na emailovú adresu mlyny.udrzba@uniba.sk (platí pre technické nedostatky izby) a mlyny.hospodarske@uniba.sk (platí pre inventár a hygienu).
 • V prípade, že ste študentom Univerzity Komenského a zmenili ste adresu svojho trvalého bydliska je nutné, čo najskôr, aktualizovať tieto údaje na študijnom oddelení Vašej fakulty.

Ak nie ste študentom Univerzity Komenského, zmenu trvalého bydliska nahláste na ubytovacom oddelení.

 • Pre študentov Univerzity Komenského platí, že zmenu svojho mobilného čísla, alebo e-mailu si môžu aktualizovať aj sami prostredníctvom E-peňaženky na https://moja.uniba.sk/
  Pre študentov iných vysokých škôl ako UK platí, že zmenu svojho mobilného čísla, alebo e-mailu si môžu aktualizovať aj sami prostredníctvom E-peňaženky na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx

V prípade otázok k ubytovaciemu procesu ohľadom prideľovania lôžok kontaktujte prosím poverenú osobu (fakultného referenta) na Vašej fakulte. VM Ľ. Štúra – Mlyny nemá žiadne kompetencie do tohto procesu zasahovať alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť.

7. POKYNY PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ ODCHÁDZAJÚ NA ERASMUS +, ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM

Pozri sekciu erazmus

UBYTOVANIE V ZREKONŠTRUOVANOM OBJEKTE MI A-D

Manželské internáty, bloky A,B,C,D budú poskytnuté pre ubytovanie na školský rok 2015/16 od 31/08/2015. Tieto bloky prešli kompletnou rekonštrukciou, ktorá spĺňa všetky požiadavky a európske štandardy pre komfortné bývanie a Vy sa tak môžete tešiť na krásne nové izby.

Vaše nové izby si však vyžadovali nemalé finančné prostriedky, ktoré si zároveň vyžadujú aj novú koncepčnú zmenu poskytovania ubytovania na týchto blokoch za účelom zachovania ich stavu čo najdlhšie a predovšetkým v prospech Vás – študentov, ktorí si vyžadujú stabilizáciu miesta.

VM Mlyny bude v tomto kontexte poskytovať ubytovanie, podľa nového pilotného modelu ubytovania pod názvom MODEL 10+2 a zabezpečovať tak, čo najracionálnejšie obsadzovanie lôžok počas celého roka (12 mesiacov).

Čo znamená Model 10+2?

V súčasnosti uzatvára každý z Vás Zmluvu o ubytovaní na 10 mesiacov, nakoľko izby sú počas leta poskytované, ako tzv. hostel ubytovanie – letný režim. Pre všetkých ubytovaných (neplatí pre osoby, ktoré si zarezervujú letné bývanie na  rovnakej izbe, ako počas akademického roka) vzniká povinnosť vždy ku koncu júna upratať izbu, odubytovať sa a podľa vlastného uváženia sa preubytovať, alebo odísť. Na začiatku nasledujúceho  akademického roka v septembri, však opäť vzniká potreba ubytovať sa. Tento cyklus prebieha každoročne pred letnými prázdninami a po nich a máte z toho iba zbytočné stresy. Pilotný  návrh modelu ubytovania na báze 10+2 vyrieši viacero nedostatkov súčasného systému, no pre ilustráciu uvádzame najpodstatnejšie faktory :

 1. STABILIZÁCIA IZBY – študent nemá stres, na akej „hroznej“ izbe na ďalší rok dostane ubytovanie . Máte istotu, že v prípade, ak odídete na leto, nájdete si izbu v tom stave, v akom ste ju zanechali aj so svojimi osobnými vecami*
 2. KOMPENZÁCIA FINANCIÍ – za mesiac Júl a August zaplatíte o 60% menej z ceny bytného, ako za bežný mesiac počas školského roka. V praxi to znamená, že v podstate to, čo by ste zaplatili za cestu do Bratislavy, keď vás musia napr. rodičia odsťahovať a nasťahovať  na internát, by ste investovali do svojho nepretržitého ubytovania, čiže izbu by ste mohli využiť kedykoľvek aj počas leta, nehovoriac o ušetrenom čase, spojeného s balením, upratovaním, cestovnými nákladmi (autobus, auto, vlak), atď.
 3. ZRUŠENIE KONTROL UPRATANOSTI POČAS ODUBYTOVANIA A STRESU SPOJENÉHO S HROU NA „POSLEDNÉHO“ (napríklad, ten, kto sa z izby odubytuje posledný, kto zaplatí za škody – kto to bude, kto doupratuje po ostatných, atď.)
 1. NÍZKE CENY ZA BÝVANIE V LETE – študenti brigádujúci počas leta v Bratislave a okolí, môžu bývať na svojej normálnej izbe. Cena, ktorú zaplatí za 2 letné mesiace je takmer porovnateľná s dňom v nejakom hoteli, či týždňom v lacnej ubytovni.
 2. „VLASTNÁ“ IZBA NA CELÉ OBDOBIE ŠTÚDIA – budete mať záruku, že námaha investovaná do zútulnenia Vašej izby sa Vám bude vracať v podobe komfortu počas celej doby štúdia. Taktiež sa zvýši pocit súkromia, nakoľko ani v lete na vašej izbe nebudú bývať iní ľudia.

Podľa interných prepočtov sú navrhované nasledovné ceny bytného**:

–          2-lôžková izba:   97,50 €/1 mesiac/1 osoba

–          1-lôžková izba: 113,25 €/1 mesiac/1 osoba

Ceny bytného počas letných mesiacov júl a august budú ceny pri 60% zľave nasledovné:

–          2-lôžková izba: 49,91 €/1 mesiac/1 osoba s DPH

–          1-lôžková izba: 57,47 €/1 mesiac/1 osoba s DPH

Všetky informácie budú dopĺňané, upravované a oznamované priebežne, prostredníctvom webovej stránky www.mlyny.uniba.sk a budú predmetom osobitnej Zmluvy o ubytovaní pre školský rok 2015/16, ktorá bude všetkých žiadateľov o ubytovanie záväzná. Tento model ubytovania je zároveň aj otestovaním toho, ako by mohlo byť ubytovanie vo VM Mlyny riešené komplexne aj v ostatných objektoch, podľa rovnakého modelu pre školský rok 2016/17

*platí pre osoby, ktoré neboli vylúčené zo štúdia a pokračujú v riadnom dennom štúdiu, prípadne nedošlo k zmene trvalého bydliska na základe čoho, by stratili nárok na pridelenie ubytovania. Uvoľnené lôžka študentov, ktorí prišli o ubytovanie z prospechových dôvodov budú poskytnuté ďalším žiadateľom o lôžko, ktorí spĺňajú podmienky jeho poskytnutia, ale z kapacitných dôvodov im nebolo poskytnuté.