Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This udalosť has passed.

Súťaž o mesiac ubytovania ZDARMA!

22.6.2018 8:00 - 30.6.2018 17:00

Vážení študenti!

Pripravili sme pre Vás súťaž ,,Letné ubytovanie na mesiac zadarmo“

29.06. 2018 vyžrebujeme dvoch výhercov

Cena: mesiac ubytovania na internáte zdarma

Sleduj nás na Facebooku, zapoj sa a vyhraj!

Link na súťaž: https://www.facebook.com/166624096751569/photos/a.371459606268016.90823.166624096751569/1794209943992968/?type=3&theater

Pravidlá súťaže ,, Letné ubytovanie na mesiac zadarmo

  1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom je Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny UK,  so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4. (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ  vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

  1. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 21. 06. 2018 do 28. 06. 2018.

  1. Podmienky Súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže označí prostredníctvom  “páči sa mi” súťaž a napíše do komentára prečo je leto v Mlynskej doline super, alebo s kým by chcel stráviť toto leto na internáte v Mlynskej doline.

Účastník Súťaže udeľuje s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, svoj súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

  1. Žrebovanie

Výherca bude informovaný o výhre správou cez Facebook.

  1. Identifikácia výhercov

Výhra bude odovzdaná po identifikácii Výhercu. Výherca bude identifikovaný na základe predloženia občianskeho preukazu, Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

  1. Výhra

Organizátor v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru. Výherca získava mesiac ubytovania zdarma na internáte v Mlynskej doline –  1.7. 2018 – 31.7. 2018

  1. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom správy na Facebooku.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí. Následne výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhra nieje prenosná na inú osobu. Výhru si musí víťaz vyzdvihnúť osobne najneskôr do 29.06.2018 na marketingovom oddelení, kontaktná osoba – Martina Krútilová.

  1. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

 

V Bratislave dňa 16.09. 2018

 

Začiatok:
22.6.2018 8:00
Koniec:
30.6.2018 17:00